Formulár "odstúpenie od zmluvy"

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu:

Cassida s.r.o.

Kuklovská 32

84104

Bratislava

0255568999

eztest@eztest.sk

 

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

 

- Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

..............

 

 

- Dátum ..............

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.